Belastingchecklist

Belastingchecklist

De volgende gegevens zijn noodzakelijk voor het doen van een correcte belastingaangifte. Wilt u de belastingaangifte door Ashley's Administratie & Advies laten uitvoeren dan wijzen wij u erop deze gegevens zo volledig mogelijk aan te leveren. 

* Uw NAW- gegevens, geboortedatum en BSN- nummer

* Thuiswonende kinderen inclusief geboortedatum;

* Partner inclusief geboortedatum en BSN- nummer;

* Gezinssituatie (samenwonend, gehuwd of alleenstaand);

* Hebben u en uw partner samen een notarieel samenlevingscontract?;

*Jaaropgaven loondienst en uitkeringen;

* Kopie van voorlopige teruggaaf of aanslag over het aangiftejaar;

* Inkomsten en kosten uit overige werkzaamheden;

* WOZ waarde van de eigen woning en periode van bewoning;

* Indien niet gehuwd, maar wel samenwonend: beiden eigenaar van de eigen woning?

* Jaaropgave van de hypotheek (rente en schuld saldo per 31 december);

* Opgave levensverzekeringen;

* Overzicht ontvangen alimentatie of lijfrente;

* Opgave bank- en spaartegoeden, per 1 jan. en 31 dec. 

* Opgave aandelen en obligaties, per 1 jan. en 31 dec. 

* Opgave overige onroerende zaken (WOZ- waarde niet eigen woning);

* Opgave schulden (anders dan hypotheek eigen woning);

* Opgave betaalde giften en kerkelijke bijdragen;

* Opgave betaalde kinderopvang en overzicht dagdelen en eventuele bijdrage werkgever;

* Opgave van ziektekosten die niet vergoed werden en/of studiekosten;

* Betaalde alimentatie voor kinderen of ex-partner;

* Alle overige gegevens die specifiek alleen bij u van toepassing kunnen zijn en niet in dit rijtje genoemd zijn.


 

ü